Κατηγορία Αγκώνας

Golfer’s elbow

Επικονδυλίτιδα του έσω επικόνδυλου στον αγκώνα. Πρόκειται για μια φλεγμονή στην περιοχή απ’ όπου εκφύονται οι καμπτήρες μύες του καρπού από μια εξοχή του κόκαλου (έσω επικόνδυλος).

Αντίστοιχα στον έξω επικόνδυλο εκφύονται οι εκτείνοντες μύες του καρπού και η φλεγμονή στο σημείο εκείνο ονομάζεται αγκώνας τέννις (tennis elbow).