Κατηγορία Αυχένας

Τα κατάγματα της ΑΜΣΣ δημιουργούνται πάντα από άσκηση βίας – συνήθως από τροχαία ατυχήματα ή πτώσεις.

Ένα κάταγμα αυχένα χρήζει άμεσης αξιολόγησης από ορθοπαιδικό χειρουργό και διαγνωστικής διερεύνησης με απεικονιστικές εξετάσεις. Η θεραπεία εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος της κάκωσης και δεν μπορεί να συζητηθεί εδώ.

Γενικά σε <σταθερά> κατάγματα χρησιμοποιούμε ένα ενισχυμένο αυχενικό κολλάρο (πχ. Philadelphia) επί 6 ως 12 εβδομάδες. Σε κατάγματα τα οποία χαρακτηρίζονται ασταθή χρησιμοποιούμε μεγαλύτερους κηδεμόνες (π.χ. Somi-brace). Στις περιπτώσεις συντριπτικών καταγμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί οστική αγκύρωση στο κρανίο σε συνδυασμό με νάρθηκα της ωμικής ζώνης (cranial halo – hybrid brace).

Σε περιπτώσεις που υπάρχει κάκωση του νωτιαίου μυελού με νευρολογικές επιπλοκές, υπάρχει ένδειξη για άμεση χειρουργική επέμβαση κατά την οποία η σταθεροποίηση του κατάγματος γίνεται συνήθως με εσωτερική οστεοσύνθεση (μεταλλική πλάκα / βίδες).

Σε όλες γενικά τις περιπτώσεις καταγμάτων του αυχένα απαιτείται μακροχρόνια αποθεραπεία (3 μήνες ή περισσότερο).